About.

Nguyễn Quốc Đạt

Kỹ sư tự động hóa công nghiệp

Robot, IPC, Scada,...

PLC, HMI, Servo, Inverter, Drive,...

C#, STM32, Other...


Web hosting by Somee.com